Algemene voorwaarden

 

De belangrijkste zaken in het kort:

  • Bij iedere productie zitten 2 wijzigingsrondes. Deze zijn bedoeld voor kleine wijzigingen in de montage. Bij meer of grotere wijzigingen worden extra uren berekend.
  • De betalingstermijn is 30 dagen.
  • Alle offertes zijn exclusief eventuele reis- en verblijfskosten.
  • Reiskosten zijn € 0,30 per gereden kilometer.
  • Muziekrechten worden los in rekening gebracht.
  • Pas als de offerte akkoord is, kan ik de datum reserveren.
  • De beelden die gemaakt zijn voor een bepaald project behoren tot dit project. Andere inzet (zoals een hermontage door iemand anders) is, tenzij anders afgesproken, niet toegestaan.

En dan nu het uitgebreide deel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen uit overeenkomsten die met Studio Hertog worden gesloten, zowel mondeling als schriftelijk. Studio Hertog houdt zich het recht voor per verbintenis additionele voorwaarden of aanpassingen te stellen.
Er gelden specifieke voorwaarden voor opdrachtgevers en voor producenten, hierna beide ook te noemen: wederpartij.

1 Offerte

1.1 Onder offertes wordt verstaan: officiële offertes op papier of per mail, prijsafspraken per digitaal schrift zoals email en mondelinge prijsafspraken.

1.2 Studio Hertog stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor alles wat met de productie te maken heeft. Dit omvat onder andere voorbereiding, script, locatie verkennen, opbouw, opnames, editen, reviseren en andere project gerelateerde zaken. Heeft de wederpartij tijdens de productie extra wensen die niet op de offerte staan genoteerd, dan komen de berekende kosten hiervoor bovenop de eerder gestelde offerteprijs. Samen staat dit op de eindfactuur.

1.3 Studio Hertog doet altijd een passend prijsvoorstel. Om tot deze prijs te komen wordt een schatting gemaakt van het benodigd aantal uren, materialen, personen en andere factoren. Als de totale productie langer duurt dan verwacht, buiten de schuld van Studio Hertog om, worden hier extra uren voor berekend. Onvoorziene omstandigheden hebben hier geen invloed op. Mocht de productie sneller klaar zijn dan verwacht, dan ziet Studio Hertog dit als het resultaat van een verdienstelijke inzet en blijft de overeengekomen prijsafspraak ongewijzigd. De overgebleven uren worden niet op een andere manier ingezet.

1.4 Elke offerte is 30 dagen geldig vanaf de dagtekening.

1.5 Studio Hertog is niet gebonden aan een aanvaarding die afwijkt van een in een offerte gedaan aanbod. Alleen een overeenkomst voor het uitvoeren van de opdracht verplicht Studio Hertog tot het uitvoeren van de opdracht. Het afwijken van de overeenkomst door wederpartij kan Studio Hertog ontdoen van de verplichting tot uitvoering.

2 Overeenkomsten en betaling

2.1 De overeenkomst tussen Studio Hertog en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien er uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.

2.2 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio Hertog het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.3 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen de met Studio Hertog afgesproken termijn aan Studio Hertog worden verstrekt.

2.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Studio Hertog de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of de wederpartij de werkzaamheden uit de voorafgaande fase na facturering heeft betaald.

2.5 Bij producties in een hoog prijssegment kan een gefaseerde facturering van toepassing zijn. Dit wordt dan met percentages op de offerte genoteerd. De productie zal pas starten/hervat worden als de factuur van de eerste/vorige fase is voldaan.

2.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Studio Hertog en de wederpartij tijdig en in onderling overleg naar de eisen van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.

2.7 Indien Studio Hertog en de wederpartij overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ook kunnen er aanvullende kosten zijn. Studio Hertog zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

2.8 Voor opdrachtgevers geldt dat de productie in maximaal 3 fasen wordt opgeleverd, met maximaal 2 wijzigingsrondes. Bij de 1e fase wordt de ruwe versie in een lagere resolutie van de productie gepresenteerd en kan opdrachtgever wensen voor wijzigingen kenbaar maken. Deze worden in de 2e fase doorgevoerd en wederom gepresenteerd. Vervolgens heeft opdrachtgever de kans laatste wensen voor wijzigingen kenbaar maken welke in de 3e en definitieve fase worden doorgevoerd. Vervolgens wordt de productie afgewerkt en opgeleverd in hoge resolutie. Deze wijzigingen worden zonder extra kosten gedaan, mits de wijzigingen ter verfijning van de origineel gegeven opdracht dienen. Wanneer wijzigingen een toevoeging of afwijking betreffen op de origineel gegeven opdracht, of wanneer opdrachtgever eerder gemaakte keuzes/beslissingen terug draait, worden de extra uren volgens het geoffreerde tarief doorberekend, evenals alle extra te maken kosten.

2.9 Studio Hertog hanteert een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk afgesproken.

2.10 De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur, tenzij de wederpartij binnen de in het vorige lid bedoelde betalingstermijn bij Studio Hertog een bezwaarschrift indient, waarbij de bezwaren tegen de factuur met redenen zijn omkleed. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat Studio Hertog over het bezwaarschrift heeft beslist.

2.11 Na het verstrijken van de betalingstermijn en het sturen van een herinnering, staat het Studio Hertog vrij om zonder nader bericht de klant te belasten met incassomaatregelen. Deze betreffen de incassokosten van 15% over de eerste € 2.500, 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000, de wettelijke rente van 8% en in zijn geheel een minimum van € 100.

2.12 Facturen van Studio Hertog zijn belast met 21% btw.

3 Reis en verblijf

3.1 Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden los op de offerte genoteerd. Op basis van nacalculatie worden deze kosten toegevoegd aan de eindfactuur. Studio Hertog hanteert een vergoeding van € 0,30 per gereden km per auto bij normaal autovervoer.

3.2 In het geval van afwijkend vervoer zoals bussen en vrachtwagens wordt een inhuurbedrag berekend plus een aangepast kilometer tarief dat kan variëren van € 0,30 tot € 0,85 cent per gereden kilometer per vervoersmiddel.

3.3 Openbaar Vervoerskosten worden één op één doorberekend.

4 Muziek

4.1 Studio Hertog maakt in video’s veelal gebruik van betaalde ‘rechtenvrije’ muziek. De kosten hiervan worden meegenomen bij het opstellen van de offerte. Tarieven van de muziek zijn afhankelijk van het doeleinde van de video.

4.2 Voor door wederpartij aangeleverde muziek welke in een videoproductie, bedrijfsfilm of enig ander door Studio Hertog te leveren (multimedia)product wordt gebruikt, moet door de wederpartij een prijs voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. De wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor de aanmelding, registratie, prijs en betaling van deze rechten.

4.3 De rechten van STEMRA zijn te beschouwen als additionele kosten, die niet in de geoffreerde prijs worden meegenomen en separaat door Studio Hertog aan de wederpartij worden gefactureerd. De hoogte van de rechten wordt bepaald door de betreffende auteursrechtenorganisatie.

4.4 Studio Hertog kan op verzoek van de wederpartij een schatting van deze kosten geven maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke kosten, bepaald door de auteursrechtenorganisatie, moeten door de wederpartij direct of indirect aan de betreffende auteursrechtenorganisatie(s) worden betaald.

4.5 Gratis rechtenvrije muziek van unieke aard en goede kwaliteit bestaat niet.

4.6 Gebruikte muziek in door Studio Hertog gemaakte mediaproducties zijn niet exclusief. Anderen kunnen deze muziek ook gebruiken. Wederpartij betaalt de rechten voor het gebruik van de muziek, niet voor het bezit.

5 Auteursrecht

5.1 Concepten, ideeën en voorstellen die voor een wederpartij worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Studio Hertog. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Studio Hertog de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

5.2 Op alle Studio Hertog producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Studio Hertog. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Studio Hertog.

5.3 Auteursrechten op muziek kunnen nimmer afgekocht worden.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Studio Hertog is nimmer aansprakelijk voor juridische gevolgen die een productie met zich zou kunnen meebrengen, zowel tijdens het vervaardigen ervan als voor het eindproduct, mits Studio Hertog zich aan de opdracht heeft gehouden en mits Studio Hertog zich tijdens het vervaardigen aan de wet heeft gehouden. Denk aan personen of locaties ongewenst in beeld of beelden gebruiken in het eindproduct die door iemand anders zijn gemaakt en door wederpartij zijn aangeleverd. Wederpartij vrijwaart Studio Hertog van alle aanspraken van derden.

6.2 Studio Hertog is niet aansprakelijk in het geval dat audiovisuele materialen, buiten haar schuld om, tijdens het verwerken beschadigd of verloren raken door een fout in de camera, de materialen kwijt raken in de post, gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijt raken.

7 Slotbepalingen

7.1 Op alle overeenkomsten met Studio Hertog zowel als op deze algemene voorwaarden is enkel het Nederlandse recht van toepassing.

7.2 Bij alle eventuele geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst met Studio Hertog zowel als geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken.

7.3 Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen Studio Hertog en wederpartij zullen, met uitsluiting van welke instantie dan ook, ter beslechting worden voorgelegd aan de Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank in Den Bosch.